Aangifte

bij de politie ingediend in december 2009

 

Met begin 2010 gaan Rector Magnificus Jacob Fokkema van de TU Delft en Shell voorstandvoorzitter Jeroen van der

Veer op pensioen.  Daarom worden hun meerjarige activiteiten nu van veel partijen gewaardeerd. Zo ook van ons:

 

Wij doen aangifte tegen de beide heren wegens 10 delicten  (6 -10 worden verder beneden opgeteld):

1. wegens corruptie, van der Veer als actieve omkoper,

Fokkema wegens passieve corruptie, omkoopbaar,

2. wegens smoren van clean energy techniek, 

3. wegens bedrog, liegen, doodzwijgen, verdraaien, met gevolg miljarden schade voor de maatschappij,

4. wegens diefstal van patenten, indirect door tussenpersonen,

5. tegen Fokkema ook nog wegens ambtsmisbruik.

 

De smooractiviteiten met heel grote schade lopen al lang. Dit is een poging, om het strafrecht in te zetten, om het gebeuren in te dammen en te stoppen.

 

VROM-Minister Jacquelien Cramer heeft op 11.12.2009 in de TV-uitzending Pauw & Witteman gezegd, dat de olie-industrie en de kolenindustrie en hun verlengstukken veel activiteiten ontplooien, om clean-energie-projecten met grote potentie door speciaal bedachte strategieën tegen te houden en te smoren, om door te kunnen gaan met grote omzetten en grote winsten door verkoop van vieze energie, schadelijk voor het milieu, schadelijk voor het klimaat. Als een minister het al zegt, dan zijn wij toch, gezien de inhoud van onze uitspraak, in goede gezelschap. Als een eerlijke minister niet genoeg macht heeft, de situatie te verbeteren, dan zoude hij /zij  steun krijgen van groepen binnen de  maatschappij. Dat is cruciaal. 

 

De vorm van ons commentaar, aangifte, laat zien, dat wij een strafrechtelijk onderzoek willen, om vast te stellen, of hier harde strafbare feiten gepleegd werden door van der Veer van Shell en door Fokkema, die als verlengstuk van connecties in energiemaatschappijen is aan te zien, a) omdat hij meervoudig verraderlijke uitspraken heeft gedaan en meer nog, b) omdat hij grote kansen links liggen liet, smorend en doodzwijgend niets deed, waar hij als ambtsdrager positieve beslissingen had moeten nemen, om grijpbaar nut voor de maatschappij te realiseren, die hem betaalde. Gezien de machtpositie van de beide heren is duidelijk, dat wij harde bewijzen moeten leveren van strafbare feiten voor een kans van slagen van de aangifte.

 

De lijst van gepleegde misdrijven kan noch worden uitgebreid door 6. eisen en innen van woekerprijzen, want wie als groot bedrijf S met macht de goedkopere en betere en innovatieve concurrentie T smoort en verstikt, door dreiging met nadelen tegen bedrijven U, V, W, indien ze T steunen en met T samenwerken, zoals het bedrijf Shell dat systematisch deed en doet, die is een woekeraar.  Shell int miljarden Euro teveel, omdat de concurrentie is verstikt en de klanten geen keuze hebben.

 

De lijst van gepleegde misdrijven kan nog worden uitgebreid door 7. doden van mensen op grote schaal  en 8. vernielen van waarden op grote schaal,  7. en 8. indirect, omdat 7. en 8. de gevolgen zijn van geprovoceerde vermijdbare milieubeschadiging en klimaataantasting door verbranden van fossiele brandstoffen in onnodig grote omvang, en dat weer het gevolg is van het smoren van clean-energy-techniek systematisch met voorbedachte raad. Het gaat hier dus om milieumisdrijven met dodelijke gevolgen op grote schaal.

Wie één mens doodt, landt voor vele jaren in de gevangenis. Wie 1000 mensen doodt, maar dan indirect, wordt gevierd als grote manager en ondernemer, zoals Van der Veer? Kort geleden heeft Shell onder leiding van J. van der Veer indirect wel schuld bekend voor het directe doden van 8 mensen, die tegen open milieuvervuiling door Shell protesteerden. Hij heeft schuld bekend door betaling van 15.5. miljoen $, peanuts, om veroordeling door een US-rechter te voorkomen. Strafrechtelijke veroordeling was dat niet. Wij willen strafrechtelijke veroordeling van Van der Veer wegens zijn misdrijven 7. en 8. hier in Nederland. Met een paar peanuts mag hij deze keer niet wegkomen.

 

Het is geen geheim, dat Shell in de TU Delft grote invloed heeft. Ieder tweede docent, met die men praat, bekrachtigt, dat Shell veel TU- projecten bekostigt, en sommige zeggen ook ongevraagd, dat Shell via zijn verlengstukken invloed en macht misbruikt, om ongewenste projecten tegen te houden.

 

Bij zulke uitspraken van insiders is voldoende verdacht, om een onderzoek wegens smoren van projecten in te stellen,

en als onder gesmoorde projecten zulke zijn, deren smoren grote schade voor de maatschappij betekent, moet een onderzoek de vorm van een strafrechtelijk onderzoek krijgen.

 

In der daad is er een Clean-Energy-Project, dat in samenwerking met de TU Delft is ontwikkeld, o.a. bewezen door een officiële second opinion van de TU over het project, dat stevig gesmoord wordt sinds dreiging van SenterNovem en daarachter Shell en andere belangengroepen, vele miljoenen steun voor andere TU-projecten te schrappen, indien de TU verder meewerkt en het potentiaal van de gevonden oplossing door nog meer positieve uitspraken onderstreept (Bewijs: getuigenis van Prof. Van Kuik en Dr. Sander Mertens, vroeger Instituut voor Windenergie, TU Delft, en ing. J.L.’t Hooft als een speler aan de kant van SenterNovem). Dit project is het EnergyBird-Project, ontwikkeld door mijn bedrijf TOPtech Energie.

Ik had vele open gesprekken met docenten. Vriendelijke kritiek van TU-docenten heeft bijgedragen tot het ontstaan van een reeks van constructies, die mondden in de verrassende energybird-oplossing. Met deze totaal nieuwe type windmolen kan windkracht nu op echt grote schaal voor energieproductie worden ingezet.

Het potentiaal van het systeem, clean energy voor heel Nederland te produceren, werd bekrachtigd door innovatieprijzen en door brieven van top-ingenieurs van grote bedrijven. De ongekend grote hoeveelheden nu toegankelijke schone energie werden precies berekend.  Deze aantoonbare potentie van het nieuwe systeem was de reden van de concrete dreiging van de verlengstukken van de olie-industrie. Dr. Mertens, die de second opinion had geschreven, kreeg een verbod van SenterNovem en van zijn baas, een nog veel beter second opinion te schrijven, na een grote sprong mbt efficiëntie een half jaar later: na verbetering van het systeem, 3 keer meer kracht en energieoogst door een variatie in het vliegpatroon. Dr. Mertens was behoorlijk opgebracht, maar voegde zich (gedeeltelijk) in het verbod.

 

Na de dreiging werd een politiek van doodzwijgen gepleegd. Met goede TU-mensen had ik nog gesprekken, maar alleen privaat. Officieel bestond het project niet meer. Fokkema, door mij meerdere keren persoonlijk gevraagd, met mankracht en geld te helpen, een groot prototype de bouwen, had een standaardantwoord: “De TU heeft geen geld” en liep na die uitspraak steeds meteen weg. Brieven aan hem (en ook aan ander bestuursleden ) bleven zonder antwoord.

 

De borrel-story: Op een borrel had Fokkema een glaasje wijn te veel gedronken. Im Wein liegt Wahrheit!  Toevallig kwamen wij elkaar tegen. “Natürlich kennen wir Ihr Projekt, Herr Niessen” sprach er mich an, auf Deutsch, „aber wir sind dagegen. Wir haben Einwände!“  „Wer ist  w i r “ , fragte ich zurück, „und welche Einwände haben Sie?“  Dan snapte Fokkema, dat hij teveel had gezegd, draaide zich om en liep weg, om drie tafels verder met anderen te praten.

 

Hij is tegen het Clean-Energy-Project van TOPtech, dat de potentie heeft, heel Nederland in schone Energie te voorzien. Een TU heeft de opdracht, zulke aantoonbare potentie meteen te testen in de realiteit. Want de maatschappij hongert naar schone energie. Grote waarden worden vernield en veel mensen sterven, omdat er bijna alleen vieze vervuilende energie en bijna geen clean energy is (zie 7.+8.). Wat deed Fokkema? Niets! Smoren, doodzwijgen. In speciale situaties, waar doodzwijgen moeilijk is (in discussies bijv.) , kiest hij voor liegen en slecht maken:

 

Op de Dies Natalies-dag 2008 van de TU zei Fokkema openlijk voor 200 mensen, dus bewijsbaar, en het stond achteraf in de studentenkrant “DELTA”, dat hij tegen is. Zijn redenering van het “Nee” was zo stom, dat de 200 mensen spontaan begonnen te lachen:  “De Energybird zal een hongersnood veroorzaken, want hij remt de winden. Dan worden de planten op de grond niet meer bestuift, geen eten, dus hongersnood” zei hij. Dat is gewoon onzin. Maar in deze uitspraak zitten elementen, die om verder onderzoek vragen. Waarom, is de vraag, waarom maakt Fokkema zo vreemde verbindingen? Waarom spookt in zijn hoofd een hongersnood?  Constateer a.u.b. ook: zijn uiting sluit in, dat de Energybird-windmolen werkt.  Ze werkt, hij weet het en hij is tegen. Drie bekentenissen samen!

 

Bewezen is met die uitspraak, dat hij tegen is, dat hij naar kunstmatige rechtvaardiging zoekt en dat hij de echte redenen voor zijn antiwerken niet wil noemen. Miljardenschade voor de maatschappij - milieu, klimaat. Het verlengstuk van Shell smoort, waar hij met de TU een doorbraak kan creëren. De TU heeft 1600 mensen in dienst, de helft bekwame wetenschappers en ingenieurs. Hij kan ze aansturen. Het kost niet eens veel geld. Maar Fokkema doet niets. Hij is tegen. Ambtsmisbruik in opdracht van niet genoemde krachten. Shell en connecties daarachter. Voor andere misdrijven heeft Shell al schuld bekend door betaling van 15.5mlj.$. Wanneer komt het schuldbekentenis van Shell en zijn verlengstukken hier?

 

In 8/2009 was een EU- milieuconferentie in de TU Delft. TOPtech heeft 1000 folders met Energybird-informatie verdeeld. Drie dagen lang werden ook alle auto’s in de buurt met onze folders versierd.

 

In 10/2009, 2 maanden later, heeft de top van de TU Delft samen met studenten en bedrijven de “Energy Club” in het leven geroepen. 400 mensen kwamen samen. TOPtech werd niet uitgenodigd. Geen spreker zei een woord over het eerste clean-energy-project, dat een substantiële bijdrage kan leveren, om de wereld in schone energie te voorzien. Doodzwijgen was ook hier de strategie. Ze weigerden, officieel ter kennis te nemen, dat de Energybird-Techniek bestaat. Een paradevoorbeeld, (engels: a show-pupil), hoe het machtsysteem gewoon manipuleert en de mensen bedriegt (de gewone burger neemt steeds aan, dat hij volledige informatie krijgt van de topfunctionarissen).

 

De topfunctionaris van de TU Delft, Fokkema, zat samen met 10 anderen op het podium voor de 400 mensen. Als ik tijdens de discussie het microfoon kreeg, heb ik gezegd, dat wij een energieoplossing ontwikkeld hebben, het Energybird-systeem, dan Fokkema aangesproken en gezegd, dat hij bewust oplossingen met potentie doodzwijgt en smoort, dan de borrel-story verteld. Fokkema, verrast, trok een schuin gezicht en zei geen woord. 400 mensen waren getuigen. Wie zwijgt geeft toe! Zijn bewezen zwijgen kan men als bewijs zien, dat hij onder vier ogen heeft gezegd : “Wij zijn tegen het Energybird-project”, in kennis van de second opinion van de TU, dat het systeem werkt en een groot potentiaal heeft voor clean energy.

Zo ver de bewijzen voor de aangifte tegen Fokkema: Genereren van grote schade voor de maatschappij door smoren van nieuwe techniek, door corruptie en ambtsmisbruik, met de uitwerking vernieling en dood op grote schaal.

.

Aan Shell voorstandsvoorzitter Jeroen van der Veer hebben wij meerdere keren brieven met Energybird-informatie gestuurd. Normaal is de antwoord van Shell: zwijgen. Een keer hadden wij hem de patentrechten voor de USA aangeboden. Daarop kwam een e-mail  “Niet geïnteresseerd” terug.  Tijdens een innovatiewedstrijd om 25.000 Euro heeft een coach van Shell, de heer van Kooien, ons willen “helpen”. Achter ons rug heeft hij alles gedaan, dat wij – kort na de winst van de intern. DSM innovatiewedstrijd - de tweede grote prijs niet kregen. Een succesvolle intrige.

Punt 4 van de aangifte, patentdiefstal  m.b.t.  2 basis-innovaties, behandelen we in deze link .

 

Vroeger heeft een bemiddelaar van Shell (en NUON en RWE) geprobeerd, ons systeem op te kopen. Hij heeft 1 miljoen Euro geboden. Wij hebben toen “nee” gezegd. Later heeft dezelfde man ons bedreigd: “Ook als u met het Energybird-systeem een beetje succes hebt, zullen nog veel beren en leeuwen over uw weg komen!”. Het visitekaartje van deze man is in ons bezit.

 

Vroeger, tijdens de onderhandelingen, hebben wij urenlang met die man gepraat. Daarbij kon ik vaststellen, dat hij zonder twijfel in de grip is van een bepaalde ziekte: Hij beleeft lust, en hij geeft dat ook toe, als hij pijn en schade ziet. Dan moet hij hard lachen. Hij houdt veel van zijn vrienden, die door dezelfde ziekte (de lachziekte), door economische belangen en door intelligentie samengebonden, een grote vriendjesclub vormen. Samen zijn de intelligente vrienden – dat denkt hij – sterker dan de rest van de wereld. “Wij zijn de sterkeren!” en “Ik wil bij de sterkeren behoren!” zei hij meerdere keren.

Heel vroeg leren mensen met de lachziekte, sinds duizenden van jaren bekend, hun lust aan pijn en schade van anderen voor de anderen te verbergen. Want ze worden hard gestraft als zij die lust laten zien. Dus verbergen ze deze lust. Daarom zien normale burgers ze niet en hebben geen idee, hoe vaak ze voorkomt.  In het bijzonder hebben ze geen idee, dat bijna onherkenbare mensen met de lachziekte in een stevige organisatie verbonden zijn:  de vriendjesclub.

 

Nu wil ik terugkomen tot de vreemde verbindingen van Fokkema en zijn verwijs op een komende hongersnood. En de vraag behandelen, of Fokkema tot die zieke vriendjesclub behoort. Hier kan ik al voorwegnemen: het antwoord is: ja. Nu de bewijzen! Niet herkend door de meeste mensen dringen intelligente zieken voor in hoogste machtposities.

 

Als men in een gebied, dat dicht bevolkt is, verrassend alle grote voedselbronnen vernietigt en het gebied afgrendelt, dan zullen binnen korte tijd alle mensen in die grenzen verhongeren, of dat nu 1 mlj., 10 mlj., 100 miljoen of meer zijn.. Zo kan men een kunstmatige hongersnood creëren en alle mensen parallel laten sterven, zonder verder geweld.

 

Vraag 1: Is deze strategie van oorlogsvoering /terrorisme vroeger al getest worden?  Wanneer, waar, hoe veel slachtoffers?

Vraag 2: Bestaan plannen, deze strategie in de toekomst toe te passen? Wanneer, waar, hoe veel slachtoffers zijn gepland?

 

Bedenker van die strategie is Henry Morgenthau, (zie foto rechts boven), minister van financiën in de regering van US-president Roosevelt (zie foto rechts beneden) tussen 1934 en 1945.  “Het Morgenthau-plan” heeft van hem zijn naam.

 

Antwoord op vraag 1: Ja.

Wanneer?   Na WW2, na mei 1945 tot 1950

Waar? Duitsland en Oostenrijk

Hoe veel slachtoffers? Tussen 7.2 miljoen en 15 miljoen. Wegens camouflage van het gebeuren zijn een reeks data onzeker en lopen de schattingen uit elkaar.  Betrouwbare getallen zijn afkomstig van de wetenschapper en journalist James Bacque, Cananda, die jarenlang alle informatiebronnen heeft onderzoekt en een reeks boeken schreef, o.a  “The planned death”, die in USA opschudding veroorzaakten, toch in Europa, het getroffen gebied, bijna onbekend zijn en door de Europese massamedia, overheerst door wie?, worden doodgezwegen.

Constateer, dat tussen 1939 en mei 1945, gedurende de oorlog, 3 million Duitse soldaten vielen en 1 million burgers, samen 4 miljoen  — en dat “na” de oorlog tot 1950 tenminste 7 miljoen, het dubbele, of 4 keer meer, 15 miljoen, were gedood als gevolg van de Morgenthau-Plan.

 

In een zitting van zijn kabinet heeft Roosevelt gezegd: “Ik wil en ik kan niet uitsluiten, dat ik de Duitsers zal uitrooien!” Hij steunde zijn minister Morgenthau. Alles was voorbereid, om na ontwapening van alle Duitsers het Morgenthau-Plan in gang te zetten. Uit andere stukken komt naar voren, dat ook de Polen en de Belgen en de Nederlanders door verhongeren ‘geruimd’ zouden worden. Rond 200 miljoen mensen in Centraal-Europa. De vriendjesclub had zijn eigen plannen voor gebruik van dit gebied.

 

Duitsland kon altijd 85% van zijn voedsel op eigen grond produceren, ook in de oorlog en na de oorlog. Maar dan, na mei 45, na de ontwapening, werden alle grote voedselproductie- en voedsellager -voorzieningen door de vreemde troepen vernietigd of stil gelegd. De tractoren van de boeren stonden stil, konden niet werken, want ze kregen geen dieselolie. Geen oogst dus. De honger kwam er aan. “In de ogen van de wereld moet die hongersnood echt uitzien” behoorde bij het eerste Morgenthau-plan van de zieke vriendjesgroep. Alle grote steden in Duitsland werden met militair afgegrendeld. Niemand mocht eruit. Geen voedsel van boeren mocht naar binnen. Alleen de overwinnaars leverden een beetje voedsel. De hoeveelheden werden steeds kleiner. Veel kinderen en vrouwen verhongerden. De mannen zaten jarenlang in gevangenenlagers, zodat ze kinderen en vrouwen niet konden beschermen. En Eisenhower liet ook 1.7 miljoen van de gevangenen onder zijn commando verhongeren, achter camouflage gordijnen.

 

1945 stierf Roosevelt, die tot dan aan het hoofd van de zieke groep stond. Waarvan de USA en de wereld niets wisten.

De volgende president, Truman, was een gezonde man. Hij had moeite, de al lopende operatie te stoppen. Tegenwerking van de gecamoufleerde ziekengroep op alle fronten. Toch met hulp van Herbert Hoover, USA-president van 1928 -1933, lukte het hem wel. Te laat voor 7 tot 15 miljoen, die al waren verhongerd in Duitsland en Oostenrijk, toch rond 200 miljoen mensen in Europa, met de Polen en de Belgen en de Nederlanders daarbij, die alle op het ruimingplan van de ziekengroep stonden, werden gered.

 

Mijn familie was bijna verhongerd. We werden ternauwernood gered. Vele anderen in onze buurt, met ons ingesloten in de grootstad Essen in Duitsland, hadden minder geluk. Ze verhongerden. Ze stierven. Toch hadden wij geen idee van de omvang van het sterven, wegens geheimhouding door de pers, overheerst door de ziekengroep. Die kennis kwam later via de ontdekkingen van James Bacque.

 

Ik heb dus persoonlijke ervaring met het Morgenthau-plan van 1945. Ik heb de ziekte nauwkeurig bestudeerd en weet, dat de zieken in staat zijn, de verschrikkelijkste dingen te doen.

 

De ziekengroep werd nooit openlijk ontmaskerd. Dat gebeurt via Internet en een reeks boeken op kleine schaal en onvoldoende. De zieken van de ziekengroep werden nooit gestraft. Ze werden nooit met systeem uit machtfuncties verbannen. In tegendeel: ze en hun eveneens zieke nakomelingen – de ziekte is erfelijk - zitten vandaag op meer machtposten dan ooit tevoren. Dank hun intelligentie en hun networking hebben ze niet te veel problemen, daarheen te komen. De concentratie en macht van deze onherkenbare groepen van intelligente zieken neemt toe.

 

De vraag is:

Vraag 2: Bestaan plannen, de Morgenthau-strategie in de toekomst opnieuw toe te passen? Wanneer, waar, hoe veel slachtoffers zijn gepland?

 

De antwoord op vraag 2 is: ja.

Wanneer?  Fokkema heeft hierover voor getuigen een uitspraak gedaan:  Binnen enkele jaren!

Toepassing waar?  Wereldwijd.

Hoe veel slachtoffers zijn gepland? Deze keer heeft de ziekengroep de meetlat hoger gelegd: Ten minste 3 miljard. Sommige insiders praten van 5 tot 6 miljard, die zouden worden geruimd. Binnen de ziekengroep, die met ca. 4% van de wereldbevolking ca. 250 miljoen zieke personen omvat, kunnen de meningen ook uiteenlopen. Meer dan een heer van slaven, die voor de vriendjesclub moet werken, mogen niet overblijven. De slag tegen het “domme mensenvee” – zo praten de intelligente zieken onder elkaar – zal plots komen, plots als een tsunami, en zo verwoestend als een tsunami.

 

Wanneer komt die slag?  is nu de vraag, indien de uitspraken uit de vriendjeskring in de kern juist zijn.  Hoe ver zijn de voorbereidingen? En wanneer geloven de leiders van de ziekengroep, met succes te kunnen aanvallen?   Daarop heeft Fokkema openlijk voor rond 30 getuigen een antwoord gegeven: “Ik zal het nog meemaken!” heeft hij met zichtbare  vreugde meerdere keren gezegd. Hij is 65. Dus binnen ongeveer 5 jaar.

 

Fokkema (zie foto rechts) had het in een podiumgesprek in het kader van Studium Generale over WW1 en WW2. En plots zei hij: “Er zal weer een grote oorlog komen. En wij mogen dat nog meemaken”. Getemperd eerst. Zijn gesprekspartner, Dr. Coen Vermeeren (zie foto rechts beneden), haakte in: “Gaan wij dit nog meemaken?” “Ja, wij gaan dit nog meemaken!” herhaalde Fokkema met duidelijke vreugde. Vermeeren gaf dezelfde zin met dezelfde vreugde terug:  “Ja, wij gaan dit nog meemaken!” En dan weer Fokkema, dan weer Vermeeren. Ze werden dronken van zieke vreugde, verloren controle en herhaalden deze zin keer om keer en vergaten het publiek en vergaten de videocamera, die meeliep zoals steeds bij studium generale.

Ik was een van 30 getuigen van dit spookachtige gebeuren: twee insiders, die hun weten over geheime ver gevorderde oorlogsvoorbereidingen prijsgaven.

En de videocamera was getuige. Toch meerdere dagen lang werd het podiumgesprek niet gepubliceerd, tegen de gewoonte in. En straks dan toch. Maar dan was juist het stuk met de vreugdevolle aankondiging van een op korte termijn komende grote oorlog eruit geknipt.

(Zie www.sg.tudelft.nl , video: “Jacob Fokkema, geïnterviewd door Coen Vermeeren” , deel 2)

 

Wat bewijst het verdwijnen van deze inhoud? Het bewijst, dat met deze aankondiging iets aan de hand is, ten eerste. Ten tweede bewijst het, dat met de twee personen, die, overrompeld door gevoelens controle en voorzicht verloren, iets aan de hand is. Het is een verwijs op de grote waarschijnlijkheid, dat ze inzicht hebben in een komende grootschalige terroristische aanslag op de maatschappij en dat verzwijgen. En dat ze leden zijn van een terroristische vereniging, van een club van gevaarlijke zieken: de zieke vriendjesclub, die op termijn waarschijnlijk zal proberen, de voedselketens te verstoren en te vernietigen  - vernietigen is altijd heel eenvoudig -  om volkeren, die op de gevaar “het nieuwe Morgenthau-Plan” niet zijn voorbereid, te laten verhongeren.

 

Dus aanvulling van de aangifte ook nog met  9.  “lidmaatschap in een terroristische vereniging” en  10.  “voorbereiding van een terroristische aanslag”, waarmee zich niet alleen de officier van justitie, maar ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, drs E.S.M. Akerboom, moet bemoeien.

 

Wat een normale gezonde mens niet eens kan denken, kunnen mensen met een ziekte in de hersenen niet alleen bedenken, maar ook uitvoeren.  Daarom is spoedig handelen geboden.

 

Ten slotte nog een korte berekening, hoe snel de wereldbevolking na een “ruiming” (= verhongeren) van 6 miljard mensen van 250 miljoen (= de vriendjesclub) terug is op 6 miljard, indien ieder paar 6 kinderen krijgt:

 

250 miljoen   >  750 miljoen  >  2.250 miljoen     >  6.750 miljoen

Na 3 generaties is de bevolkingsdichte op de aarde hersteld.

 

De bevolking is dan gemiddeld intelligenter dan nu, maar alle zijn ziek, want de lachziekte wordt doorvererfd door een gênedefect in het schadevreugde -gêne.

 

Waarom zijn lachzieke mensen gemiddeld intelligenter dan de anderen?  Nu, de combinatie lachziekte en domheid werd in het verleden uitgemendeld. Stomme zieken, die hun lol aan pijn en aan schade van anderen duidelijk lieten zien, werden vaak al op jonge leeftijd doodgeslagen. Overig bleven steeds slimmere zieken, die minder goed herkenbaar waren en hun lol beter camoufleerden. Uitlees dus. Zo kan men zien, dat oplossingen met geweld het euvel verergeren. De echte oplossing is genezing van deze gevaarlijke ziekte met behulp van gênetechniek.  HET VERHAAL BOVEN MAAKT DUIDELIJK, DAT NIET ALLEEN ECONOMISCHE, MAAR OOK LUST-BELANGEN DRIJFVEREN VAN DE DADERS ZIJN.

 

Ik doe aangifte als persoon

en in de naam van mijn bedrijf TOPtech Energie, dat grote schade heeft geleden door de smoorpolitiek.

 

Deze aangifte wordt op een aantal websites gepubliceerd.   Achter mij staat een grotere groep van personen.

 

Dit is een poging, het strafrecht in te zetten, om controlle te krijgen en om het schadegebeuren in te dammen en te stoppen. Natuurlijk lopen ook activiteiten van onze groep op politieke vlaktes. Hier verwijzen wij alleen kort op twee punten: 1. Wij steunen Minister Cramer en andere politici aan de positieve kant. 2. Wij hebben een methode ontwikkeld, om politici en personen aan de negatieve kant aan te vallen met “softprovocation”, wat betekent, dat wij ze stapjeswijs steeds meer provoceren, uit hun camouflage de komen, maar erbij altijd in de grenzen van de burgerlijke en democratische rechten blijven, zodat ze ons niets kunnen verwijten. Een groot voordeel van deze methode is, dat zo de innerlijke psycho-barrières wegvallen, die uit de opvoeding komen, de automatische respect­gevoelens tegenover mensen op machtposten en in de overheid, en dat criminele personen in de overheid gewoon als criminele personen kunnen worden behandeld, en zieke personen daar als zieke personen. De overheidsbonus vervalt, als softprovocation wordt toegepast. Zie ook de websites www.kiddds.org  en  www.softprovocation.kiddds.org.

 

Vanzelfsprekend staat bij het indienen van deze aangifte tegen machtpersonen softprovocation op de achtergrond: wij benutten onze democratische rechten en de middelen en de instanties van de rechtsstaat, de politie, de officier van justitie, de rechter, de nieuwe inrichting Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, om het schip terug op de normale koers te krijgen. Als een gedeelte van deze instanties nog intact is, zal het lukken.

 

Gunther Niessen

2612 EA Delft, Surstraat 1,

Tel. 06-39 79 6116,  mail@energybird.org , www.energybird.org

 

 

 

P.S. De voortgang van het strafrechtelijk onderzoek wordt gemonitoord.  Als het niet correct en

niet spoedig verloopt,  waarmee wij te rekenen hebben, als mogelijkheid, 

wordt dit openbaar gemaakt.  Dan wordt een groep van advocaten ingeschakeld.

 

In the meanwhile members of the Kiddds-Network have informed a lot of persons and groups with

responsibility in the society.   See link !

BA

BA

Tekstvak: The world according to Fokkema
 Innovation, death from starvation, WW3
Tekstvak: Onwetenheid helpt niet verder. En bang worden voor 
de smorende zieke broederschap is ook niet hulprijk.

DE  GB  NL

Links, letters to